دکتر سعید حسامی
متخصص جراحی عمومی و زیبایی

با سلام و احترام

بررسی کمبود کلسیم ویتامین د وسدیم وپتاسیم برای درمان میتوان گاباپنتین استفاده کرد. 

20:04 1396/6/11
آموزش سوال از پزشک