دكتر امين ايران نژاد
متخصص داخلی

سلام برای ایدزو هپاتیت ۶هفته و۶ ماه دیگه مراجعه کنید.

 

17:54 1396/5/19
آموزش سوال از پزشک